:: Η πύλη των ορεινών προορισμών στην Ελλάδα ::
Language ELEN
 

Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης πριν πλοηγηθείτε στον δικτυακό τόπο HellenicMountains.gr. Επισημαίνεται ότι η επίσκεψη και πλοήγηση στις σελίδες του δικτυακού αυτού τόπου, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του. Αν ωστόσο δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων, παρακαλείσθε να απέχετε από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Το HellenicMountains.gr δύναται να τροποποιεί τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις σε κάθε περίπτωση που θεωρεί αυτό αναγκαίο και άνευ προειδοποιήσεως, για τον λόγο δε αυτό σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα κάθε φορά που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό μας τόπο και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή παρακαλείσθε να απέχετε από τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Παραίτηση από ευθύνη

Το HellenicMountains.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή συνεπαγόμενη, για την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες του HellenicMountains.gr, χρησιμοποιώντας τις σελίδες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις αντίστοιχες πηγές. Οι δε πληροφορίες που περιλαμβάνει ο δικτυακός αυτός τόπος είναι γενικού μόνο χαρακτήρα και δε δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως επαγγελματικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες) ούτε αποσκοπούν σε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Σε καμία περίπτωση το HellenicMountains.gr δεν ευθύνεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, για οποιαδήποτε βλάβη (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων τραυματισμού ή θανάτου) ή απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από την εμπιστοσύνη που ο επισκέπτης έδειξε σε πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε κατά παραπομπή ιστοσελίδας (linked webpage) ή από οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην ανανέωση των δεδομένων στην ιστοσελίδα του HellenicMountains.gr. Ορισμένες από τις δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος δικτυακού τόπου ενέχουν κινδύνους τραυματισμού ή απώλειας ζωής, ιδιαιτέρως δε αν δεν λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα ασφαλείας ή αν δεν υπάρχει η απαραίτητη σχετική εμπειρία ή δεν επιδεικνύεται ο απαιτούμενος σεβασμός προς τις δυνάμεις της φύσης. Το HellenicMountains.gr επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση η ενασχόληση με τις εν λόγω δραστηριότητες προϋποθέτει την προηγούμενη παρακολούθηση αντίστοιχης σχολής στα πλαίσια της οποίας και κάτω από την καθοδήγηση πιστοποιημένων εκπαιδευτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διδαχθούν τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε δραστηριότητα κι αν επιλέξετε να ασκήσετε, ακόμη κι αν τη θεωρείτε εύκολη, τούτο θα είναι με δική σας και μόνον ευθύνη, και το HellenicMountains.gr σας προτείνει να συγκεντρώνετε προηγουμένως λεπτομερείς πληροφορίες για την περιοχή, να ενημερώνεστε για τον καιρό και να είστε εξοπλισμένοι με απαραίτητα υλικά διαβίωσης για περίπτωση ανάγκης.

Το HellenicMountains.gr δύναται να προσθέτει νέες πληροφορίες, να αφαιρεί ή να τροποποιεί, καθ' οιονδήποτε τρόπο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε πληροφορία που περιλαμβάνεται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι χρήστες του HellenicMountains.gr να επισκέπτονται τις σελίδες που τους ενδιαφέρουν ανά τακτά διαστήματα, ειδικά πριν προβούν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα βάσει πληροφοριών που έλαβαν από τον δικτυακό μας τόπο, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

Πνευματική ιδιοκτησία

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, συνιστούν αναπόσπαστο μέρος του διαδικτυακού αυτού τόπου και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία είτε του δημιουργού του HellenicMountains.gr είτε του εκάστοτε νόμιμου δικαιούχου τους, και προστατεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται δε η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, εν όλω ή εν μέρει, πώληση, μεταβίβαση, διανομή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων ή ενσωμάτωση σε άλλη ιστοσελίδα οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του δημιουργού του HellenicMountains.gr ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων που εμπεριέχονται στο δικτυακό αυτό τόπο.

Παρέχεται ωστόσο στους χρήστες των σελίδων μας η δυνατότητα της αποθήκευσης στον προσωπικό τους Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή και της εκτύπωσης τμημάτων του περιεχομένου για προσωπική και μόνο χρήση και οπωσδήποτε όχι για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς βέβαια τούτο να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι μεταβιβάζεται κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε τροποποίηση των κατά τ' ανωτέρω αναφερθέντων τμημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή χρήση τους για άλλους σκοπούς, πλην της προσωπικής χρήσης, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του HellenicMountains.gr.

Το HellenicMountains.gr ενημερώνει τους χρήστες που επιθυμούν να αποστείλουν ή να παρέχουν με οποιοδήποτε τρόπο, φωτογραφίες, εικόνες, κείμενα και εν γένει πληροφοριακό υλικό, είτε προς δημοσίευση στον δικτυακό μας τόπο, είτε για άλλη χρήση, ότι τα αντίστοιχα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν σε κάθε περίπτωση στους χρήστες αυτούς και δεν μεταβιβάζονται στον δημιουργό του HellenicMountains.gr, ο οποίος όμως διατηρεί σε κάθε περίπτωση τα κάτωθι δικαιώματα επί του εν λόγω οποιασδήποτε μορφής πληροφοριακού υλικού, τα οποία και του παραχωρεί ο χρήστης που το αποστέλλει:

  • Να δημοσιεύσει ή να μην δημοσιεύσει το πληροφοριακό αυτό υλικό στο HellenicMountains.gr, οφείλοντας ωστόσο σε κάθε περίπτωση δημοσίευσης, να αναφέρει επί της σχετικής σελίδας και με όποιον τρόπο θεωρεί ως πλέον καταλληλότερο, την πηγή προέλευσης της πληροφορίας.
  • Να διασκευάζει ή τροποποιεί το εν λόγω υλικό κατά βούληση, σύμφωνα και σε συνάρτηση με τυχόν σχετικές πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές.
  • Να αναφέρει ως πηγή του υλικού αυτού, εκτός από τον χρήση από τον οποίο προέρχεται, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προσέφερε πληροφορίες με αποτέλεσμα την τροποποίηση του ίδιου αυτού πληροφοριακού υλικού.

Χρήστες που παρείχαν υλικό στο HellenicMountains.gr, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να δηλώσουν (σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στη σελίδα «Επικοινωνία») ότι επιθυμούν την αφαίρεση του υλικού αυτού και μόνον αυτού, ήτοι όπως ακριβώς αυτό αρχικώς εστάλη από τους ίδιους στο HellenicMountains.gr.

Κάθε χρήστης που παραχωρεί στο HellenicMountains.gr οποιοδήποτε πληροφοριακό υλικό σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποδέχεται τους παρόντες όρους, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας ως προς τις πηγές του υλικού το οποίο μας απέστειλε (οφείλει δηλαδή, σε περίπτωση που το υλικό δεν αποτελεί δικό του έργο, να έχει εξασφαλίσει την σχετική άδεια του νόμιμου δικαιούχου αυτού).

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το HellenicMountains.gr δεν επεξεργάζεται, ούτε καταγράφει προσωπικά δεδομένα ή συνήθειες των επισκεπτών του και ως εκ τούτου δεν τηρεί κανενός είδους αρχείο εμπεριέχον οτιδήποτε από τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι το HellenicMountains.gr περιέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, για των οποίων την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται.

Κατά την επίσκεψή σας στο HellenicMountains.gr, οι σελίδες στις οποίες πλοηγείστε, μαζί με τα «cookies» (μικρά αρχεία κειμένου) που τυχόν περιέχουν αυτές, εγκαθίστανται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα «cookies» χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίζεται ο υπολογιστής σας, με σκοπό τη διασφάλιση των προνομίων πρόσβασής σας στις σελίδες ή/και υπηρεσίες εκείνες του διαδικτυακού μας τόπου που απαιτούν χρήση κωδικού πρόσβασης ή καταμέτρηση επισκεπτών. Τα «cookies» δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας, ενώ «ανοίγουν» και «κλείνουν» κατά την είσοδο και έξοδό σας από το διαδικτυακό μας τόπο. Έχετε τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των «cookies», να ειδοποιείστε όταν εκδίδεται ένα «cookie», ή να απορρίπτετε την εγκατάσταση των «cookies».

Η διεύθυνση που σας παρέχει ο δικτυακός παροχέας σας (IP address), μέσω της οποίας ο υπολογιστής σας αποκτά πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κατ' επέκταση στο HellenicMountains.gr, καταγράφεται μόνο για στατιστικούς λόγους και για την επίλυση προβλημάτων σε τεχνικό επίπεδο.

Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους

Το HellenicMountains.gr περιλαμβάνει παραπομπές προς άλλες ιστοσελίδες, μέσω συνδέσμων (links) ή διαφημιστικών εικονιδίων (banners). Η καταχώρηση αυτών των παραπομπών σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την αποδοχή, υιοθέτηση ή έστω και απλή γνώση του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το HellenicMountains.gr, το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια ή ζημία που τυχόν προκληθεί σε σας από την χρήση ή αδυναμία χρήσης των εν λόγω κατά παραπομπή ιστοσελίδων.

Το HellenicMountains.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, εγκυρότητα του περιεχομένου, πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ποιότητα ή πληρότητα των υπηρεσιών των κατά παραπομπή ιστοσελίδων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τη χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας προς τους αρμοδίους διαχειριστές αυτών.

Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι ανωτέρω όροι χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από ή σε σχέση με την χρήση του δικτυακού αυτού τόπου, θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Copyright © HellenicMountains.gr - All rights reserved